Chủ Nhật, 14/07/2024 23:53 (GMT +7)

Lãnh đạo tỉnh Long An dự Hội nghị văn hóa trực tuyến toàn quốc

Thứ 4, 24/11/2021 | 15:16:00 [GMT +7] A  A

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị văn hóa trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và văn nghệ sĩ trí thức tiêu biểu tham dự. Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Long An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội của Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy tối đa nguồn lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là con người là quan trọng nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ tin tưởng, với một đất nước, dân tộc trọng văn hiến, trọng hiền tài, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nhân dân đoàn kết, cần cù, sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết, trách nhiệm, cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ khắc phục được mọi khó khăn, thách thức để chấn hưng và xây dựng thành công nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng Tổ quốc ngày càng cường thịnh, sánh vai với các cường quốc năm châu./.

Thanh Thủy – Minh Hồng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu