Quy định cụ thể về lập kế hoạch tài chính trong Luật ngân sách Nhà nước

Đã đăng vào 27/04/2017 lúc 14:31

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập các kế hoạch này.

Theo Nghị định, kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch tài chính để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn 5 năm kế hoạch; đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về tài chính – ngân sách Nhà nước trong thời gian 5 năm kế hoạch; giữ vai trò định hướng cho kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm.

Thu ngân sách Nhà nước bằng máy chấp nhận thẻ (POS) tại KBNN quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan Trung ương có liên quan lập kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định. UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khác ở địa phương xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Nghị định yêu cầu việc lập kế hoạch tài chính 5 năm phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội; các chiến lược về tài chính, nợ công, cải cách hệ thống thuế; mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội 5 năm kế hoạch của cả nước, địa phương; phù hợp với dự báo tình hình kinh tế – xã hội, khả năng cân đối nguồn thu ngân sách Nhà nước, huy động, trả nợ và các yêu cầu giới hạn an toàn tài chính quốc gia trong thời gian 5 năm kế hoạch; phù hợp với các nguyên tắc cân đối, quản lý, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước, nguyên tắc quản lý an toàn nợ công; ưu tiên bố trí ngân sách Nhà nước để thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ cụ thể.

Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm là kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước được lập hàng năm theo phương thức cuốn chiếu cho thời gian 3 năm, kể từ năm dự toán ngân sách và hai năm tiếp theo. Kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm để triển khai kế hoạch tài chính 5 năm, thể hiện những nội dung lớn về khung cân đối ngân sách nhà nước và trần chi ngân sách cho các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian 3 năm, có tính đến diễn biến tình hình kinh tế – xã hội và tài chính – ngân sách hiện tại, cập nhật dự báo trong thời gian 3 năm kế hoạch, làm cơ sở cho việc lập, xem xét, quyết định dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm.

Nghị định quy định kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm phải phù hợp với tình hình thực tế thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã hội và tài chính 5 năm và hàng năm; dự báo trong thời gian 3 năm kế hoạch; phản ánh đầy đủ các khoản thu ngân sách Nhà nước và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; chi ngân sách được lập theo cơ cấu lĩnh vực và các khoản chi lớn, trong phạm vi trần chi ngân sách do cơ quan có thẩm quyền thông báo; đảm bảo các nguyên tắc về cân đối, quản lý, phân cấp ngân sách, quản lý nợ công theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công…

TTXVN/Tin Tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn