Mộc Hoá: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính Trị

Đã đăng vào 20/04/2019 lúc 11:25

Thực hiện Nghị quyết 33 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa, thành lập Thị xã Kiến Tường. Huyện MH còn lại 7 đơn vị hành chính cấp xã, 20 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện ủy bao gồm 12 đảng bộ, 08 chi bộ cơ sở và tổng số 1.260 đảng viên. Kinh tế huyện chủ yếu là nông nghiệp đời sống người dân từng bước được nâng lên, văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đẩy đủ, kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hoạt động của hệ thống chính trị từng bước đi vào nề nếp; sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quang cảnh hội nghị

Qua 10 năm thực hiện kết luận 62 của Bộ Chính trị nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí vai trò của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều chuyến biến tích cực. Các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức, xác định rõ vai trò chức năng nhiệm vụ của UBMTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác mặt trận đoàn thể. Định kì các cấp ủy chính quyền tổ chức làm việc, nghe báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện tốt chế độ tiếp công dân, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Thời gian qua, Các cấp ủy đảng chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành phối hợp với UBMTTQ các đoàn thể chính trị xã hội triển khai các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thông qua việc phát động và triển khai thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước từ huyện đến cơ sở, đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân ngày càng được cải thiện. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho hội viên đã được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện. Đời sống cán bộ hội viên từng bước được nâng lên.

Thời gian tới, huyện Mộc Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện kết luận số 62-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQ VN và các đoàn thể chính trị xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lí nhà nước, tạo điều kiện để UBMTTQ và các đoàn thể  phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, tham gia tích cực trong thực hành dân chủ, thi đua phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy đội ngũ cán bộ, bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, thu hút đông đảo quần chúng nhan dân vào tổ chức đoàn, hội. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với UBMTTQ và các đoàn thể theo quy chế phối hợp; đồng thời, tăng cường nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyên các cấp.

Dịp này, tại hội nghị lãnh đạo huyện ủy đã trao tặng giấy khen của CT UBND huyện cho 10 cá nhân và 05 tập thể có thành tích tiêu kiểu trong thực hiện kết luận 62 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQ VN và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn huyện.

Bé Ngoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn