Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì cuộc họp của Ban Tổ chức Nhà nước chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gồm có năm trọng tâm chính được tổ chức trong thời gian từ ngày 4-10/6.

Các hoạt động gồm Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh đại biểu các “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,” “Anh hùng Lao động” qua các thời kỳ, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu sau hơn 30 năm đổi mới (thông qua Cầu truyền hình tại hai điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an gặp mặt, giao lưu với các đại biểu ”Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,” “Anh hùng Lao động” qua các thời kỳ. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh ”Bác Hồ với các phong trào Thi đua yêu nước” và phát hành cuốn sách ảnh ”70 năm thi đua yêu nước”. Đồng thời, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, gắn với tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc bằng các hình thức phù hợp, kết hợp với gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực và trong ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến nay, các bộ, ngành đang khẩn trương triển khai các công việc được phân công. Ban Tuyên giáo Trung ương hiện đang xây dựng đề cương tuyên truyền, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, lĩnh vực, địa phương, gắn với tuyên truyền sâu rộng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Kinh phí tổ chức các hoạt động được Bộ Tài chính bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định Mặt trận sẽ tiếp thu kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm; xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thiết thực, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận phát động, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế,” cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định ý nghĩa của kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế…

Phó Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành đề cương tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để hướng dẫn hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch thông tin, tuyên truyền trước ngày 15/4.

Các cơ quan Thông tấn, báo chí tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm, mở các chuyên mục trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm, trọng điểm từ 15/5-15/6. Thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm… Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức hiệu quả, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí./.