Phải thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Đã đăng vào 24/02/2017 lúc 15:25

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Năm 2016, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, vừa tập trung giải quyết yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; chủ động xây dựng và thực hiện tốt công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; đề xuất Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó 3 đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, chi bộ đã tăng cường quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm bắt và giải quyết tư tưởng đảng viên ngay từ chi bộ…

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã triển khai thực hiện 5 kế hoạch kiểm tra. Các đảng ủy tổng cục, bộ tư lệnh kiểm tra 44 đảng ủy cơ sở, 17 đảng ủy bộ phận, 17 chi bộ; thực hiện giám sát chuyên đề hai đảng ủy cơ sở và hai chi bộ. Các đảng ủy cơ sở kiểm tra 72 đảng ủy bộ phận, 279 chi bộ và 47 đảng viên; triển khai giám sát chuyên đề 18 đảng ủy bộ phận, 105 chi bộ và 468 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ trong Đảng bộ Công an Trung ương thi hành kỷ luật 248 đảng viên, nội dung vi phạm chủ yếu là thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống…

Báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương cũng nhìn nhận 8 tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xuất phát từ các nguyên nhân, như: Chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng; chưa thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nêu gương; cấp ủy và ủy ban kiểm tra ở một số đảng bộ thiếu quyết tâm, chưa thực sự chủ động trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Năm 2017, Đảng ủy Công an Trung ương đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 106/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đồng tình, đánh giá cao nội dung báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương, các ý kiến tham luận tại hội nghị về những nhận xét, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương năm 2016, cùng những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Đây là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, là yếu tố quyết định để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

“Công tác xây dựng Đảng phải coi trọng xây dựng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đây là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo quan trọng, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân hơn 70 năm qua”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phải thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm xây dựng cho các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không dao động trước khó khăn, thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường, các thế lực thù địch, tội phạm đang ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, đất nước đang chịu tác động mặt trái của kinh tế thị trường, hoạt động tấn công, móc nối, lôi kéo, mua chuộc của các loại tội phạm và phần tử xấu.

Chủ tịch nước nêu rõ: “Làm tốt việc này cũng là nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, và ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng ta phải phấn đấu xây dựng mỗi một cán bộ, đảng viên chiến sĩ công an nhân dân lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhà nước, nhân dân”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Đảng ủy Công an nhân dân quan tâm tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là hai nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác xây dựng Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) phải gắn chặt với triển khai thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, Đảng ủy Công an Trung ương cần hết sức coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, của ngành về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Đi liền với đó, lực lượng Công an nhân dân phải tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh với các loại tội phạm, chống tham nhũng, chống tiêu cực; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết bảo vệ các tập thể, cá nhân làm đúng, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, kích động làm giảm uy tín lực lượng Công an nhân dân – lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng nhằm phát hiện, có giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế những sơ hở, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Kiểm tra, giám sát là nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Kiểm tra, giám sát cũng là chức năng quan trọng của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ.

Đức Dũng (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn