Thứ Ba, 18/06/2024 18:43 (GMT +7)

Cần Đước tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ 2, 18/03/2024 | 15:10:31 [GMT +7] A  A

Trong thời gian từ ngày 18  -26/3/2024 Trung tâm Chính trị huyện Cần Đước phối hợp với các tổ chức Đảng cơ sở, tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1/2024 cho 90 đảng viên mới theo quy định của Điều lệ Đảng để xem xét, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị.

Đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị  

Tham dự lớp, học viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam, chuyên đề về Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng.

 Học viên cũng được bồi dưỡng những kiến thức về Phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, Tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, Xây dựng Đảng về đạo đức và Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, đảng viên mới cũng được thông tin về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Kim Khánh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu