Thứ Hai, 27/05/2024 19:26 (GMT +7)

Châu Thành từng bước xây dựng chính quyền điện tử

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:38:09 [GMT +7] A  A

Hiện đại hóa nền hành chính là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Những năm qua, huyện Châu Thành đã và đang nỗ lực đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính góp phần quan trọng giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn

Mặc dù còn có nhiều khó khăn so với các địa phương khác trong tỉnh, nhưng những năm qua, huyện Châu Thành luôn quan tâm đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm đáp ứng đòi hỏi của công cuộc đổi mới. Để từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, huyện Châu Thành đã có nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ từ huyện tới xã.

Trước hết là hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn năm 2022 - 2023, huyện đã đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin dần dần thay thế các máy tính cũ, cấu hình thấp không đáp ứng nhu cầu công việc. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn; mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai thông suốt đến 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đảm bảo hoạt động ổn định, đáp ứng kết nối 02 chiều từ huyện đến xã. Toàn huyện có 16 điểm được lắp đặt thiết bị hội nghị truyền trực tuyến đảm bảo thực hiện công tác hội họp.

Cán bộ giải quyết công việc chuyên môn trên phần mềm

Việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản được duy trì, khai thác tốt tại các cơ quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với 403 tài khoản được cấp cho các cơ quan, cá nhân từ huyện đến xã, trong đó có 249 cán bộ công chức cấp xã được cấp tài khoản quản lý văn bản và điều hành, tỷ lệ tài khoản hệ thống quản lý văn bản sử dụng thường xuyên đạt 100%. Tỷ lệ văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử đạt 100%.

Cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính Nhà nước thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc đạt 100%. Hiện tại có 158 chứng thư số được cấp cho các tổ chức, cá nhân trong đó 94 chứng thư số được cấp cho tổ chức và lãnh đạo các đơn vị thực hiện ký số văn bản điện tử và 43 chứng thư số cấp cho các cá nhân thực hiện dịch vụ công với Kho bạc và giao dịch điện tử với cơ quan thuế, Bảo hiểm xã hội và đề nghị cấp 21 chứng thư số cấp cho cơ quan, tổ chức để thực hiện các dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06, tỷ lệ văn bản được ký số cấp huyện đạt 100%.

Đầu năm 2024, huyện đầu tư xây dựng bảng Led tuyên truyền cấp huyện với kinh phí 01 tỷ đồng

Trang thông tin điện tử của huyện (https://chauthanh.longan.gov.vn) đảm bảo thông suốt, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước, nhu cầu nắm bắt thông tin của tổ chức, cá nhân; đảm bảo công khai thông tin đầy đủ. Số lượng tin bài ngày càng nhiều, nội dung ngày càng đa dạng, phong phú để truyền tải đến người dân và doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Ngoài ra, huyện cũng đã xây dựng kênh ZOA “UBND huyện Châu Thành” và 13 xã, thị trấn đều có kênh ZOA, bên cạnh đó, đầu tháng 4/2024, 13 xã, thị trấn trên điện bàn huyện cũng đã chính thức vận hành trang thông tin điện tử cấp xã để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn nắm bắt các hoạt động địa phương một cách nhanh nhất, phục vụ tốt trong việc thông tin tuyên truyền.

Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, thống nhất cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn. Tại Trung tâm Hành chính công huyện và 100% các cơ quan cơ quan, ban, ngành huyện, xã, thị trấn phục vụ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Trong quý 1/2024, số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 100% (46/46 DVCTT). Thực hiện số hóa thành phần hồ sơ giải quyết TTHC tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu ra đạt 99,8%, hồ sơ trực tuyến đạt 99,8%. Triển khai thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia và dịch vụ công tỉnh Long An, thanh toán phí, lệ phí 972 giao dịch với số tiền trên 35 triệu đồng.

Người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Đến nay, huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đi vào nền nếp, đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước được tăng cường; thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử, văn phòng điện tử, chữ ký số, cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức… Qua đó, từng bước xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ người dân ngày một tốt hơn./.

Hoàng Anh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu