Thứ Ba, 18/06/2024 09:38 (GMT +7)

Đức Hòa tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới đợt 1/2024

Thứ 2, 08/01/2024 | 20:03:32 [GMT +7] A  A

Ngày 08/01/2024, Trung tâm Chính trị huyện Đức Hòa tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới đợt 1/2024. 62 học viên là các đảng viên mới đến từ các đảng ủy, chi ủy cơ sở trên địa bàn huyện tham dự.

Lớp Đảng viên mới được khai giảng với hơn 60 học viên

Lớp học được diễn ra từ ngày 08 -19/01/2024. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề như Chủ nghĩa Mác - Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.../.

Nhã Phương - Kim Thanh

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu