Thứ Bảy, 13/08/2022 06:22 (GMT +7)

Huyện Châu Thành khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

Thứ 2, 04/07/2022 | 11:18:37 [GMT +7] A  A

Sáng 4/7/2022, tại huyện Châu Thành, trường Chính trị tỉnh Long An phối hợp với huyện ủy Châu Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4).  

Huyện Châu Thành khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

Khoá bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 4 đến 12/7/2022,các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các  chuyên đề như: Tư duy ,tầm nhìn của cán bộ lảnh đạo quản lý về phát triển địa phương: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh,nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay;  Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra  đối với địa phương:  Báo cáo thực tế công tác xây dựng Đảng ở tỉnh: Cục diện thế giới tác động đến tư duy chiến lược và đối ngoại quốc gia hiện nay: Công tác dân tộc , tôn giáo ở địa phương hiện nay: Thực hiện chuyển đổi số Quốc gia và thực tiễn ở địa phương Long An, Công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương. Ngoài ra lớp học có 1 buổi tham quan nghiên cứu thực tế,tham quan mô hình  sau đó viết thu hoạch.

Minh Trực

Huyện Châu Thành Khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới đợt 2 năm 2022

Sáng 4/7/2022, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành cũng tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng đảng viên mới “ đợt 2 năm 2022.

Huyện Châu Thành khai giảng lớp Bồi dưỡng đảng viên mới đợt 2 năm 2022

Lớp “Bồi dưỡng đảng viên mới đợt 2 năm 2022” có 31 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trong huyện. Trong thời gian từ ngày 4/7 đến 13/7/2022 , các học viên được truyền đạt các nội dung về: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tương tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam;  phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa,  con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam./.

Minh Trực

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu