Thứ Tư, 19/06/2024 02:11 (GMT +7)

Kiến Tường họp BCĐ cải cách hành chính và BCĐ chuyển đổi số quí I năm 2024

Thứ 2, 18/03/2024 | 15:15:40 [GMT +7] A  A

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ chủ trì hội nghị BCĐ cải cách hành chính và BCĐ chuyển đổi số quí I năm 2024.

Kiến Tường họp BCĐ cải cách hành chính và BCĐ chuyển đổi số quí I năm 2024

Năm 2023, thị xã đã triển khai công tác cải cách hành chính một cách đồng bộ, thống nhất trên cơ sở bám sát Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác cải cách hành chính được phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện theo thời gian quy định, đúng định hướng của tỉnh. Theo đó, 100% cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã và các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn đã ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Hoàn thành 30/30 nhiệm vụ đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá năm 2023 các tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số cải cách hành chính tại một số nội dung đạt kết quả chưa cao, chỉ số Cải cách hành chính đạt 73,63 điểm thấp hơn 4,3 điểm so với năm 2022, xếp hạng 11/15 huyện thị xã, thành phố trong tỉnh. Về kết quả xếp hạng chuyển đổi số thị xã được tỉnh chấm 409,66/600 điểm.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn thực hiện và chuyên viên phụ trách đã giải trình chi tiết một số nội dung mất điểm chủ yếu, cụ thể của từng nhóm gồm Nhóm chỉ số về lãnh đạo, điều hành; Nhóm chỉ số về tham mưu xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Nhóm chỉ số về Cải cách thủ tục hành chính; Nhóm chỉ số về cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Nhóm chỉ số về cải cách chế độ công vụ; Nhóm chỉ số về cải cách tài chính công; Nhóm chỉ số về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Về đánh giá tác động của CCHC đến phát triển KT-XH và đề ra các giải pháp khắc phục nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC và bộ chỉ số chấm điểm chuyển đổi số năm 2024.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

Hoài Phương.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu