Thứ Hai, 27/05/2024 18:53 (GMT +7)

Mộc Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:28:30 [GMT +7] A  A

Sáng ngày 08/5/2024, Trung tâm Chính trị huyện Mộc Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

Đồng chí Trương Tiến Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Tiến Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng“Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”; Kế hoạch số 103-KH/HU của BTV Huyện ủy ngày 07/03/2024 về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 113-KH/UH của BTV Huyện ủy ngày 19/04/2024 về thực hiện Chương trình số 53-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch số 115-KH/HU của BTV Huyện ủy ngày 06/05/2024 về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Qua Hội nghị, giúp cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, đồng thời nắm vững, hiểu rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp được xác định trong các chương trình của Tỉnh ủy nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) trên địa bàn huyện./.

Thanh Tâm

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu