Thứ Ba, 18/06/2024 08:32 (GMT +7)

Thạnh Hóa triển khai Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Thứ 7, 30/12/2023 | 11:09:26 [GMT +7] A  A

Chiều ngày 29/12/2023, Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Hóa tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Thạnh Hóa triển khai Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Năm 2024, huyện đề ra 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tổng sản lượng lương thực 229.800 tấn (lúa khô); có thêm 01 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; thu ngân sách Nhà nước 137,5 tỉ đồng; xây dựng thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia là Trung học cơ sở Thủy Tây; không còn xã Nông thôn mới nợ tiêu chí, số tiêu chí nông thôn mới đạt bình quân/xã đạt 17,5 tiêu chí; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%; giảm 15% tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới so với đầu năm 2024 (21 hộ); giải quyết việc làm cho 2.000 lao động; cùng các chỉ tiêu khác.

Năm 2024, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh huyện còn chịu sự tác động nặng nề của các xung đột về kinh tế, chính trị thế giới và khó khăn chung cho nền kinh tế cả nước. Do vậy, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong huyện phải tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền mỗi cán bộ công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

 Đồng thời, tập trung khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát kế hoạch theo nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực; tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 05 năm 2021 - 2025.

Các cơ quan chức năng huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến sâu rộng kế hoạch và Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ, Nhân dân và tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024./.

Ngọc Như - Trung Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu