Thứ Sáu, 14/06/2024 19:13 (GMT +7)

Vĩnh Hưng bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Thứ 3, 28/05/2024 | 10:08:23 [GMT +7] A  A

Ngày 27/5/2024, Trung tâm chính trị huyện Vĩnh Hưng tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2024. Tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024, có 53 học viên, là đảng viên mới kết nạp trên địa bàn huyện.

Vĩnh Hưng bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2024

Trong thời gian học tập từ ngày 27/5 đến 04/6/2024, các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Nguyễn Tuấn 

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu